Як жыць - дык жыць для Беларусі...

Меню сайта
Воблака тэгаў
Форма ўваходу
Пошук
Надвор'е
Падзяліцца
Яшчэ кнопкі
Наведвальнікі
А ў нас...

Правілы афармлення даследчай работы



Правілы афармлення работы

   Уся работа друкуецца з аднаго боку ліста (акрамя анатацыі) шрыфтам Times New Roman, 14 пт праз 1 або 1,5 міжрадковы інтэрвал. Палі: левае - 30мм, правае - 15 мм, верхняе і ніжняе - 20 мм. Табуляцыя (абзац) павінен быць аднолькавым па ўсім тэксце работы - 1, 25 см. 

   Дапускаецца выпраўляць адрукоўкі і памылкі карэктарам  і наносіць на тое ж месца правільны варыянт чорнай пастай, пры гэтым рукапісная праўка не павінна выдзяляцца з усяго тэксту.

   Нумарацыя старонак прастаўляецца арабскімі лічбамі на верхнім палі справа без кропкі ў канцы. Нумарацыя пачынаецца з 3-й старонкі. 

   У даследчай рабоце нумаруюцца толькі часткі асноўнага раздзела па парадку (1, 2, 3), падраздзелы ўключаюць дзве лічбы (1.2., 1.3, 2.1., 2.2. і г.д.). Калі раздзел або падраздзел мае толькі адзін пункт, то ён не нумаруецца. Нумары раздзелаў і падраздзелаў, як і загалоўкі,  выконваўцца тлустым шрыфтам.

   Загалоўкі раздзелаў друкуюцца тлустым шрыфтам пасярэдзіне радка, першая літара вялікая, астатнія малыя, кропка пасля загалоўка не ставіцца, літары не падкрэсліваюцца. Калі загаловак складаецца з 2 сказаў, то пасля першага сказа ставіцца кропка. Загаловак аддзяляецца ад асноўнага тэксту 2 інтэрваламі. Кожны загаловак друкуецца зверху старонкі, пераносы слоў не дапускаюцца.


Тытульны ліст

   Правілы афармлення тытульнага ліста настаўнікі могуць знайсці ў Палажэнні да конкурса. Калі ж Палажэнне па нейкіх прычынах не дайшло да школы, то афармляць тытульны ліст можна наступным чынам:

 • Назва вучэбнай установы
 • Тэма даследавання (без двукосся, калі гэта не цытата, і без слова "тэма")
 • Від работы (навукова-даследчая работа, вучэбна-даследчая работа)
 • Прозвішча, імя, клас выканаўцы
 • Прозвішча, ініцыялы навуковага кіраўніка, пасада
 • Горад (вёска) і год выканання даследавання

   Назва работы друкуецца тлустым шрыфтам, які не перавышае асноўны шрыфт больш, чым на 4 пункты (напрыклад, калі ўся работа выканана шрыфтам 14 пт, то загаловак можна надрукаваць шрыфтам не больш за 18 пт).


Анатацыя

   Анатацыя друкуецца на адваротным баку тытульнага ліста. Аб'ём анатацыі - 1/3. 1/4 частка аркуша паперы. 

У анатацыі ўказваецца:

 1. асноўныя накірункі даследавання,
 2. кола чытачоў, каму можа быць карысна работа, 
 3. практычныя выкладкі (дзе могуць быць прыменены вынікі даследавання).

Анатацыя складаецца і падпісваецца навуковым кіраўніком даследавання.


Змест работы

   Змест знаходзіцца адразу пасля анатацыі, з новай старонкі. Ён ўключае ў сябе ўсе раздзелы, пункты і падпункты работы, спіс літаратуры, дадаткі (калі яны ёсць).

   УВАГА!!! Нумарацыя пачынаецца з 3-га ліста (са зместу, бо тытульны ліст - гэта 1, анатацыя - гэта 2, а змест - гэта 3). Старонкі з дадаткамі не нумаруюцца, а самі дадаткі пералічваюцца ў алфавітным парадку (Дадатак А, Дадатак Б, Датдатак В).

Уводзіны

4

1     Асноўныя тэрміны анамастыкі

6

2    З гісторыі імя

8

3     Аналіз асабовых імёнаў вучняў і настаўнікаў Хальчанскай базавай школы

12

4     Ад імя – да прозвішча

14

5     Асноўныя групы прозвішчаў

17

6     Аналіз прозвішчаў вучняў і настаўнікаў Хальчанскай базавай школы

20

7     Этымалогія прозвішчаў вучняў Хальчанскай базавай школы

22

8     Этымалогія прозвішчаў настаўнікаў Хальчанскай базавай школы

32

Заключэнне

Спіс літаратуры

35

37

Дадатак А. Значэнне імёнаў


Уводзіны

   Ва ўводзінах коратка расказваецца гісторыя даследавання, абазначаецца яго мэта, задачы, аб'ект і прадмет даследавання, указваецца гіпотэза і метады даследавання, яго навізна і практычная значнасць. Аб'ём уводзін - 1 старонка.


Асноўная частка

   Асноўную частку разбіваюць на пункты і падпункты (пры неабходнасці). Аб'ём асноўнай часткі не павінен перавялічваць 2/3 ад усёй работы. Калі ў асноўнай частцы работы сустракаюцца табліцы, дыяграмы, схемы, малюнкі і іх памер не перавышае 1/3 старонкі, то яны размяшчаюцца па ходу тэксту і нумаруюцца па парадку (Табліца 1., Табліца 2. ; Малюнак 1., Малюнак 2. ) Пасля нумара ілюстрацыі ўказваецца яе назва (Малюнак 15. Герб роду Прушынскіх). Назва і нумар устаўляюцца пад ілюстрацыяй.

   Калі ж памер ілюстрацый перавялічваюць 1/3 старонкі, то яны размяшчаюцца ў дадатку, а ў тэксце работы ў квадратных дужках на іх робяцца спасылкі [Дататак А, Табліца 1].

   Пры неабходнасці ў тэксце работы даюцца спасылкі на літаратурныя крыніцы з указаннем нумару тома і старонкі. Напрыклад, [4, с.58],  [21, т.3, с.193]. Нумар літаратурнай крыніцы адпавядае яе нумару ў спісе літаратуры. 


Заключэнне

   Заключэнне змяшчае кароткія вывады, ацэнку дасягненняў, доказу гіпотэзы, распрацоўку рэкамендацый па выніках даследавання, практычнае прымяненне вынікаў даследавання. Аб'ём заключэння - 1 старонка.


Спіс літаратуры

   Спіс літаратуры афармляецца наступным чынам:

1. У алфавітным парадку

1.        Введенская Л. А., Колесников Н. П. от названий к именам. –  Ростов-на-Дону: "Феникс”, 1995. – 544 с.

2.     Тупиков Н. М. Словарь древнерусских личных собственных имён/ Вступ. ст. и подгот. текста В. М. Воробьёв. – М.: Русский путь, 2004. – 904 с.


2. У наступным парадку:

заканадаўчыя акты (канстытуцыя, кодэкс)

1  Канстытуцыя Рэспублікі Беларусь 1994 го­да (са змян. i дап.): прынята на рэсп. рэф. 24 лістап. 1996 г. : афіц. Тэкст. – Мн. : Полымя, 2002. – 93 с.

законы

5   О гражданстве Республики Беларусь: закон Республики Беларусь от 1 авг. 2002 г., №   136-З // Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь. –  2002. – №  88.– С. 34-35.

дэкрэты

1  О совершенствовании работы с населением: декрет Президента Республики Беларусь от 14 янв. 2005 г., № 2 // Национальный реестр правовых актов Республики  Беларусь. – 2005. – № 7. – С. 3-5.

указы

1  О совершенствовании государственного регулирования аудиторской деятельности: указ Президента Республики Беларусь от 12 февр. 2004 г., № 67 // Национальный реестр правовых актов Республики  Беларусь. – 2004. – № 26. – С. 26-27.

пастанаўленні

2  О некоторых вопросах защиты прав потребителей: постановление Министерства торговли Республики  Беларусь от 23 дек. 2004г., № 54 // Национальный реестр правовых актов Республики  Беларусь. – 2005. –  № 10. – С. 67-69.

другія нарматыўныя дакументы

3  Инструкция о порядке отражения в бухгалтерском учете налога на добавленную стоимость: утв. постановл. Министерства финансов Республики Беларусь от 16 дек. 2003 г., № 176 // Гл. бухгалтер. – 2004. –  № 4. – С. 45-49.

архіўныя дакументы

1  Описание синагоги в г. Минске (план части здания синагоги 1896)// Центральный исторический архив Москвы (ЦИАМ). – Фонд 454. – Оп.3. Д.21. – Л. 18-19.

кнігі аднаго аўтара

1 Смыкоўская, В. І. Беларуская літаратура. 6 клас. Рознаўзроўневыя заданні [Тэкст] : дапаможнік для настаўнікаў агульнаадукацыйных устаноў / В. І. Смы­коўская. – Мн. : Аверсэв, 2005. – 208 с.

кнігі двух і трох аўтараў

2  Михайлушкин, А. И. Экономика: учеб. для вузов / А. И. Михайлушкин, П. Д. Шимко. – 2-е изд., перераб. и доп. –  М. : Высш. шк., 2004. – 488 с.

кнігі чатырох і больш аўтараў

1       Основы идеологии белорусского государства: учеб.-метод. пособие для вузов / В. В. Шинкарев [и др.]. – Мн. : БГПУ, 2004. – 150 с.

кнігі без аўтараў

1       Вяселле на Гомельшчыне: фальклорна-этнаграфічны зб. / [Гомельскі   дзярж.   ун-т  імя  Ф.   Скарыны;  уклад.,  уступны  арт.,  рэд. :  І. Ф. Штэйнер, В. С. Но­вак]. – Мн.: ЛМФ "Нёман”, 2003. – 470 с.

матэрыялы канферэнцый

1       "Старообрядчество как историко-культурный феномен”, междуна-род­ная науч.- практическая конф. (2003; Гомель) Международная научно-практи­ческая конференция "Старообрядчество как историко-культурный феномен”,  27–28 февр. 2003 г.: материалы / редкол. О. Г. Ященко (гл. ред.), О. А. Макушников,  А. А. Станкевич. – Гомель: ГГУ им. Ф. Скорины, 2005. – 359 с.

устаў

1       Белорусский проф. Союз работников здравоохранения. Устав Белорусского профессионального союза работников здравоохранения: [принят в новой ред. V Пленумом Респ. Ком.  Профсоюза работников здравоохранения 27 апр. 1999 г. : доп. и изм. В Устав внес. VI Пленумом Респ. Ком. Белорус, профсоюза работников здравоохранения 29 нояб. 2002 г.]. – Мн. : [б. и.], 2002. – 22  с.

правілы

1       Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов: [утв. Госпроматомнадзором Беларуси 22.08.94 : с изм. и доп., утв. Проматомнадзором 30.06.2000]. – 3-е изд. – Мн. : Диэкос, 2003.– 217 с.

шматтомныя выданні

1  Тихиня, В. Г. Гражданский процесс: [учеб. для студентов вузов  по  специальностям «Правоведение» и «Экономика и  право»]: в 2 т. / В. Г.  Тихиня. – Мн., 2002-2003.

асобны том

1  Слоўнік мовы "Нашай Нівы”, 1906-1915: у 5 т. / НАН Беларусі, Ін-т мовазнаўства імя Я. Коласа; пад рэд. В. П. Лемцюговай. – Мн. : Тэхналогія, 2003.

састаўныя часткі дакументаў

1       Шамякіна, Т. Міфалагема  сусветнага дрэва як код прас­торава-часавых працэсаў у фальклоры (на матэрыяле замоў [Тэкст] / Т. Шамякіна, М. Афоніна // Міфалогія – фальклор – літаратура: праблемы паэтыкі: [зб. навук. рт.]. – Мн., 2003. – С. 200–211.

з перыядычных выданняў

1       Бутэвіч, А.  А самых лепшых час не беражэ : [успаміны пра паэтэсу Яугенію Янішчыц]  /  Анатоль Бутэвіч // ЛіМ. – 2003. – 21 лістап. (№ 47). С. 4.


Літаратура ўказваецца на мове арыгіналу. 


Рэцэнзія

   Рэцэнзія складаецца навуковым работнікам або выкладчыкам ўніверсітэта (каледжа). У рэцэнзіі павінна быць адлюстравана:

 • актуальнасць даследавання,
 • ступень самастойнасці,
 • навізна і актуальнасць даследавання,
 • недахопы і слабыя мкесцы даследавання
 • і іншае.

   Спадзяюся, што мае парады былі карыснымі. Жадаю творчых поспехаў і плённай даследчай работы!!

Рейтинг сайтов

Copyright MyCorp © 2024
Сайт создан в системе uCoz